Aanmelden

​Identiteit

CBS Kleurenpracht is een christelijke ontmoetingsschool. Op onze school zitten veel kinderen met een andere religieuze achtergrond dan de christelijke. Wij geven deze verschillende achtergronden en religies een plek in ons onderwijs via ons “ontmoetingsonderwijs” .                                            

Ontmoetingsonderwijs op CBS KLEURENPRACHT
Waarom?

Wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten zich welkom en betrokken voelen bij de school. Dit draagt bij aan het leerproces van de kinderen.

Wij denken dat dit gevoel sterker wordt als belangrijke zaken in het leven ook een plek krijgen binnen de school. Cultuur en geloof zijn belangrijk in het leven van veel van onze kinderen, ouders en leerkrachten. In ontmoetingen met elkaar geven we de eigen cultuur en het eigen geloof van thuis dan ook structureel aandacht in ons onderwijs.

In deze ontmoeting leggen we de nadruk op herkenning en overeenkomsten, het zoeken naar verbinding. Verschillen bespreken we ook, op een open manier. Zo leren kinderen van elkaar. We hopen hierdoor begrip voor elkaar in school en in de samenleving te vergroten.

Hoe?

Interculturele dag
Elk schooljaar vieren wij in de lente de interculturele dag. Het is een feestelijke afsluiting van een thema als voeding, kleding, feesten of muziek. In het thema krijgen verschillende culturen en geloven een plaats. Wij nodigen ouders uit om samen met de kinderen iets te doen rond dit thema in de klas.

Vieringen                                                                                                                                                                                                                                       Jaarlijks vieren wij Kerst en Pasen én besteden we aandacht aan verschillende feesten uit andere culturen. Kerst en Pasen worden gezamenlijk gevierd met ouders en kinderen. De aandacht voor andere feesten vindt in de klas plaatst.

 
Levensbeschouwelijke vorming
In een kringgesprek, tijdens het lezen of het kijken van School-TV komen onderwerpen rond geloof en cultuur aan bod. Wij geven daarbij ruimte voor vragen en opmerkingen van de kinderen.

Daarnaast gebruiken we dagelijks methode Trefwoord. Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming en laat kinderen vragen over het leven verkennen. Wat is eerlijk? Waarom heeft niet iedereen genoeg te eten? Wat betekent God voor mensen? Waarom pesten mensen elkaar? Via Bijbelverhalen, spiegelverhalen uit deze tijd, liedjes en een kalender worden de kinderen aan het denken gezet.

De leerlingen in de bovenbouw krijgen één keer per jaar bezoek van iemand uit een bepaald geloof en bezoeken een gebedshuis. De ervaringsdeskundige geeft kinderen kennis mee d.m.v. het laten zien van voorwerpen en het vertellen van verhalen.

Bidden
Elke leerkracht heeft en geeft kinderen de ruimte om op een eigen manier te bidden bij ons op school.