Aanmelden

​Zorg


Het kan voorkomen dat kinderen naast de reguliere aandacht en inzet van de leerkracht een extra steuntje in de rug nodig hebben. Doorgaans geeft de leerkracht dit zelf maar zij kunnen ondersteund worden door de intern begeleider (IB-er) van de school. Ook de motorisch remedial teacher (MRT) kan een rol spelen.
De intern begeleiders (IB-er)  heeft twee grote taken (hoofdtaken):

• coördineren van de zorg en de afstemming van de onderwijsbehoefte van de kinderen
• bewaking van de kwaliteit van het onderwijs (samen met de directie)

De IB-er en de directie vormen samen het klein ondersteuningsteam. Zij buigen zich over allerlei zaken maar in het bijzonder over de twee hoofdtaken van de IB-er. Daarnaast
voert de Ib-er kindbesprekingen met de leerkracht over de zorgleerlingen. De kindbesprekingen vindt verschillende keren per jaar plaats. Daarnaast zijn er twee keer per jaar groepsbesprekingen, dit is doorgaans na afname van de Cito-toetsen (januari en juni).
 
Naast het klein ondersteuningsteam is er 4 keer per jaar overleg in het groot ondersteuningsteam. Bij dit overleg schuiven ook extern deskundigen aan (psycholoog, schoolmaatschappelijk werker, schoolarts). Indien uw kind binnen dit team besproken wordt, moet u voorafgaand toestemming verlenen en na afloop van elke vergadering wordt u door de leerkracht (of de IB-er) op de hoogte gesteld van de inhoud van de gesprekken.
 
Hier vindt u het School-Ondersteunings Profiel: SOP CBS Kleurenpracht.pdf